जत ,आटपाडी शाखा ग्राहकसेवेत रुजू. कवठे महंकाळ शाखा लवकरच ग्राहकसेवेत रुजू                                     बँकेस सन २०२२-२३ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १६ शाखा व २० एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा  
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

 अ.न. तपशील सर्व्हिस चार्जेस (रुपये-पैसे)
१) सोनेगहाण व  सरकारी रोखे तारण कर्ज 
रु. १ ते रु. ५,००० --
रु. ५००१ ते रु.१०,००० २५ रु.
रु. १०,००१ ते रु.२५००० ५० रु.
रु.२५००१ पेक्षा  अधिक १०० रु.
 इतर  कर्जे 
रु. १ ते  १०,०००  --
रु. १०,००१ ते  रु. १,००,०००  रु. १००
रु. १,००,००१  ते रु. ५,००,०००  रु. ३००
रु. ५,००,००१  ते रु. २५,००,०००  रु. १०००
रु. २५,००,००१  ते  रु.५०,००,०००  रु. २०००
रु. ५०,००,०००  पेक्षा  अधिक  रु. ५०००
२)    चेक कलेक्शन चार्जेस 
 रु. १ ते  रु. १०,०००  रु .५०
 रु. १०,००१ ते  रु. १,००,०००  रु. १००
 रु. १,००,००० पेक्षा  अधिक  रु .१५०
३)  
चेक रिटर्न  चार्जस 
रु. १ ते  रु. १०,००० रु. २५
रु. १०,००१ ते  रु. १,००,००० रु .५०
रु. १,००,००० पेक्षा  अधिक रु .७५
४)   नोडयुज पत्र रु.१०
)   डुप्लीकेट पासबुक रु.२५
६)  
चेकबुक चार्जस रु.२  प्रती  नग
७) 
     
सेफ डिपोझीट लॉकर (मुदत ठेव आवश्यक ) 
x
रु.५०००
x रु.१००००
x १२

रु.२००००

)      मुल्यवर्धित सेवाशुल्क
रु. १ ते रु. २५००० नाही
रु. २५००१ ते रु. १००००० ५० रु.
रु. १००००१ पुढे प्रत्येक लाखास ५० रु.