बँकेच्या मोबाइल बँकिंग सेवेचा शुभारंभ                                      बँकेच्या १3 शाखांद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा                                     दिर्घ मुदत ठेव योजना खाते १० टक्के व्याजदरासह                                      संपूर्ण भारतातील २,४०,००० हुन अधिक ATM मशीनवर व्यवहार शक्य
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

 अ.न. तपशील सर्व्हिस चार्जेस (रुपये-पैसे)
१) सोनेगहाण व  सरकारी रोखे तारण कर्ज 
रु. १ ते रु. ५,००० --
रु. ५००१ ते रु.१०,००० २५ रु.
रु. १०,००१ ते रु.२५००० ५० रु.
रु.२५००१ पेक्षा  अधिक १०० रु.
 इतर  कर्जे 
रु. १ ते  १०,०००  --
रु. १०,००१ ते  रु. १,००,०००  रु. १००
रु. १,००,००१  ते रु. ५,००,०००  रु. ३००
रु. ५,००,००१  ते रु. २५,००,०००  रु. १०००
रु. २५,००,००१  ते  रु.५०,००,०००  रु. २०००
रु. ५०,००,०००  पेक्षा  अधिक  रु. ५०००
२)    चेक कलेक्शन चार्जेस 
 रु. १ ते  रु. १०,०००  रु .५०
 रु. १०,००१ ते  रु. १,००,०००  रु. १००
 रु. १,००,००० पेक्षा  अधिक  रु .१५०
३)  
चेक रिटर्न  चार्जस 
रु. १ ते  रु. १०,००० रु. २५
रु. १०,००१ ते  रु. १,००,००० रु .५०
रु. १,००,००० पेक्षा  अधिक रु .७५
४)   नोडयुज पत्र रु.१०
)   डुप्लीकेट पासबुक रु.२५
६)  
चेकबुक चार्जस रु.२  प्रती  नग
७) 
     
सेफ डिपोझीट लॉकर (मुदत ठेव आवश्यक ) 
x
रु.५०००
x रु.१००००
x १२

रु.२००००

)      मुल्यवर्धित सेवाशुल्क
रु. १ ते रु. २५००० नाही
रु. २५००१ ते रु. १००००० ५० रु.
रु. १००००१ पुढे प्रत्येक लाखास ५० रु.

पत्ता

पत्ता :

पलूस सहकारी बँक लि. ,पलूस ५५५-अ ,मेन रोड ,पलूस
ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१०

फोन नं:(०२३४६)२२६६१० फॅक्स:(०२३४६)२२६२५५

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

वेबसाईट :www.palusbank.com

बँके विषयी

जीवघेण्या   सावकारी पाशातून   सामान्य  माणसाचा गळा मोकळा  करुन त्याला निरामय श्वास  घेण्याचे  सुख  देण्याचे  स्वप्न मनाशी बाळगून  काही सेवा भावी व्यक्ती,गावातील शेतकरी व कामगार यांना सोबत घेऊन  मा. ज्ञानदेव विठोबा पाटील(अण्णा) यांनी पलूस सहकारी बँकेची  स्थापना केली.दोन  हजार  रुपये  कर्ज म्हणजे  खूप अशी अवस्था असलेल्या बँकेने आज रु.१६० कोटी हून अधिक  रकमेचे कर्ज वाटप केले आहे.तसेच रु. २४० कोटी हून अधिक  रकमेच्या  ठेवी  आज बँकेमध्ये आहेत

ठेवी

बचत ठेव
चालू ठेव
मुदत ठेव
पुनर्गुंतवणूक ठेव
दामदीडपट ठेव
दामदुप्पट ठेव
आवर्ती ठेव
जनता पिग्मी ठेव

कर्जे

कॅश क्रेडीट कर्ज
ठेवतारण कर्ज
वाहन तारण कर्ज
वैयक्तिक कर्जे
गृहकर्ज योजना