जत ,आटपाडी शाखा ग्राहकसेवेत रुजू. कवठे महंकाळ शाखा लवकरच ग्राहकसेवेत रुजू                                     बँकेस सन २०२२-२३ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १६ शाखा व २० एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा  
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

संपर्क

पलूस सहकारी बँक लि., पलूस
ता. पलूस , जि. सांगली
हेड ऑफीस
पत्ता :
५५५-अ ,मेन रोड ,पलूस
ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१०
फोन नं :
(०२३४६) २२६६१० ,२२९०२५ / २६
फॅक्स : (०२३४६) २२६२५५ग्राहक तक्रार निवारण अधिकारी
(Grievance Redressal Officers)


पलूस विभाग
१. श्री प्रकाश केशव डाके - उपव्यवस्थापक -9226960820
२. श्री अनिल नामदेव घारे -मुख्य कार्यकारी अधिकारी -9226960822

सांगली विभाग
१. श्री राजू मल्हारी जाधव - उपव्यवस्थापक -9226960831
२. श्री अनिल नामदेव घारे -मुख्य कार्यकारी अधिकारी -9226960822

संपर्क / Contact Us

टेलीफोन: (०२३४६) २२६६१०,फॅक्स: (०२३४६) २२६२५५

सदैव आणि तत्पर सेवेसाठी संपर्क करा
पलूस सहकारी बँक लि. पलूस