COVID-19 Resolution framework 2.0 available in downloads                                    बँकेस सन २०२१-२२ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १3 शाखा व १६ एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा                                     संपूर्ण भारतातील २,४०,००० हुन अधिक ATM मशीनवर व्यवहार शक्य
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

बॅंकेच्या ठेविमधील वाढ हे ठेविदाराच्या बॅंकेवरील असणाऱ्या विश्वासाचे प्रतिक असते.बॅंकेची  प्रगती प्रामुख्याने ठेव वाढीवरच अवलंबून असते. पलूस बँकेचा पारदर्शी कारभार व सामान्य ग्राहकांचा असणारा दृढ विश्वास व उत्तम सेवा यामुळे बँकेच्या ठेवी मध्ये भरीव वाढ झाली आहे.बँकेच्या गतवर्षीच्या (२०१९-२०) रु. ३९४३५.१६ इतक्या ठेवीमध्ये रु. ८९४.६२ लाख इतकी वाढ  होवून अहवालसाल अखेर रु.४०३२९.७८ लाख इतक्या  ठेवी आहेत. बँकेकेकडील रु. लाख पर्यतच्या ठेवीना विमा  संरक्षण  दिले आहे .

 

ठेवीचे व्याजदर (दि. ०२.०.२०२१ पासून)
कालावधी व्याजदर
सामान्य नागरिक जेष्ट नागरिक सहकारी संस्था
३० ते १८० दिवस ४.०० % ४.०० % ४.०० %
१८१ ते  १ वर्ष ५.०० % ५.०० % ४.०० %
१ वर्ष  १ दिवस ते ३ वर्ष ६.२५ % ६.५० % ५.०० %
३ वर्षाचे पुढे ६.०० %

६.२५ %

५.०० %