जत ,आटपाडी शाखा ग्राहकसेवेत रुजू. कवठे महंकाळ शाखा लवकरच ग्राहकसेवेत रुजू                                     बँकेस सन २०२२-२३ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १६ शाखा व २० एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा  
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

बॅंकेच्या ठेविमधील वाढ हे ठेविदाराच्या बॅंकेवरील असणाऱ्या विश्वासाचे प्रतिक असते.बॅंकेची  प्रगती प्रामुख्याने ठेव वाढीवरच अवलंबून असते. पलूस बँकेचा पारदर्शी कारभार व सामान्य ग्राहकांचा असणारा दृढ विश्वास व उत्तम सेवा यामुळे बँकेच्या ठेवी मध्ये भरीव वाढ झाली आहे.बँकेच्या गतवर्षीच्या (२०२१-२२) रु. ४१५४७. २७ इतक्या ठेवीमध्ये रु.४२९०. ४१ लाख इतकी वाढ  होवून अहवालसाल अखेर रु.४५८३७. ६८ लाख इतक्या  ठेवी आहेत. बँकेकेकडील रु. लाख पर्यतच्या ठेवीना विमा  संरक्षण  दिले आहे .

ठेवीचे व्याजदर (दि. ०१. ०८. २०२३ पासून)
कालावधी व्याजदर
सामान्य नागरिक जेष्ट नागरिक सहकारी संस्था
३० ते १८० दिवस ४.०० % ४.०० % ४.०० %
१८१ ते  १ वर्ष ५.०० % ५.०० % ४.०० %
१ वर्ष १ दिवस ते २ वर्ष
७.५० % ७.७५ % ६.०० %
२ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्ष
७.७५ %

८.०० %

६.०० %

३ वर्ष १ दिवस ते १० वर्ष ६.०० % ६.२५ % ६.०० %
एकरकमी ठेवींसाठी
कालावधी रक्कम व्याजदर
 १ महिने ( ४५५दिवस ) रुपये १५ लाख व अधिक  ७.७५ %
३० महिने (९१० दिवस) रुपये १५ लाख व अधिक  ८.०० %