जत ,आटपाडी व कवठे महंकाळ या तीन शाखा उघडनेस परवानगी प्राप्त                                    बँकेस सन २०२१-२२ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १४ शाखा व १८ एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा                                     संपूर्ण भारतातील २,४०,००० हुन अधिक ATM मशीनवर व्यवहार शक्य
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

बॅंकेच्या ठेविमधील वाढ हे ठेविदाराच्या बॅंकेवरील असणाऱ्या विश्वासाचे प्रतिक असते.बॅंकेची  प्रगती प्रामुख्याने ठेव वाढीवरच अवलंबून असते. पलूस बँकेचा पारदर्शी कारभार व सामान्य ग्राहकांचा असणारा दृढ विश्वास व उत्तम सेवा यामुळे बँकेच्या ठेवी मध्ये भरीव वाढ झाली आहे.बँकेच्या गतवर्षीच्या (२०२०-२१) रु. ४०३२९.७८ इतक्या ठेवीमध्ये रु.१२१७.४९ लाख इतकी वाढ  होवून अहवालसाल अखेर रु.४१५४७. २७ लाख इतक्या  ठेवी आहेत. बँकेकेकडील रु. लाख पर्यतच्या ठेवीना विमा  संरक्षण  दिले आहे .

ठेवीचे व्याजदर (दि. ०३. १२. २०२२ पासून)
कालावधी व्याजदर
सामान्य नागरिक जेष्ट नागरिक सहकारी संस्था
१५ ते २९ दिवस ४.०० % ४.०० % ५.०० %
३० ते १८० दिवस ४.०० % ४.०० % ४.०० %
१८१ ते  १ वर्ष ५.०० % ५.०० % ४.०० %
१ वर्ष १ दिवस ते १ वर्ष १ महिना
७.०० % ७.२५ % ६.०० %
 १३ महिने १ दिवस ते २ वर्ष ७.०० %

७.२५ %

५.०० %

२ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्ष
६.२५ %

६.५० %

५.०० %

३ वर्ष १ दिवस ते १० वर्ष ६.०० % ६.२५ % ५.०० %
फक्त सहकारी संस्था - एकरकमी ठेवींसाठी
कालावधी रक्कम व्याजदर
 १८ महिने ( ५४६ दिवस ) रुपये २५ लाख ते १ कोटी ७.५० %
रुपये १ कोटीपेक्षा अधिक ७.७५ %