COVID-19 Resolution framework 2.0 available in downloads                                    बँकेस सन २०२१-२२ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १3 शाखा व १६ एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा                                     संपूर्ण भारतातील २,४०,००० हुन अधिक ATM मशीनवर व्यवहार शक्य
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६


बँकेची  तुलनात्मक स्थिती
       आर्थिक  वर्ष
  1969-70 1979-80 1989-90 1999-2000  2007-08 2020-21
सभासद         351  745  3970  8123  13091 13091
भाग भांडवल  0.69  1.89  18.63  57.76  411.11 1492.26
स्वनिधी  0.04  0.89  15.19  125.64  1092.86 3579.93
ठेवी  1.95  8.62  206.32  4385.76  11103.00 40329.78  
कर्जे  2.16  5.99  203.73  3124.16  7569.44 28397.76
एकूण व्यवसाय  4.11  14.61  410.05  7509.92  18672.44 68727.54
खेळते भांडवल  2.98  10.83  276.00  4568.83  13004.49 47800.50
गुंतवणूक  0.09  0.61  47.98  1298.02  4424.66 14946.63
नफा  0.02  0.10  3.41  20.41  51.03 281.10
डीव्हीडड  -  9%  12%  21%  10% 11%
ऑडीट  वर्ग  -  -  'A'  'A'  'A' 'A'
शाखा संख्या  1  1  2  9  13 21
प्रतीसेवक व्यवसाय  1.37  2.92  18.64  88.35  130.58 549.83
भांडवल पर्याप्त प्रमाण  -  -  -  -  - 14.92
निव्वळ NPA रक्कम  -  -  थकबाकी  9.91  143.67  640.78 0.00
निव्वळ NPA  प्रमाण  -  -  -  4.60  9.34 0.00