जत ,आटपाडी व कवठे महंकाळ या तीन शाखा उघडनेस परवानगी प्राप्त                                    बँकेस सन २०२१-२२ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १४ शाखा व १८ एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा                                     संपूर्ण भारतातील २,४०,००० हुन अधिक ATM मशीनवर व्यवहार शक्य
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

   
कै.ज्ञानदेव विठ्ठलराव पाटील   कै. केशवराव  गंगाराम  देवळे   जयसिंग  नानासाहेब  मोरे
(१९६६ - ७०)   (१९७० - ७४)   (१९७४ - ७५)
         
   
कै.ज्ञानदेव हिंदुराव  पाटील   कै.एकनाथ  बळी सावंत   पांडुरंग रंगनाथ  मुळे
(१९७५ - ८०)   (१९८० - ८१)   (१९८१ - १९९३)
         
   
डॉ. आशा लक्ष्मणराव पाटील   अरुण  आत्माराम सावंत   वसंतराव पाडुरंग  पुदाले
(१९९१ - १९९३)   (१९९५ - १९९८)   (१९९८ - २००८)
         
       
    वैभवराव  वसंतराव  पुदाले    
    (२००८  ते  आजपर्यत)