जत ,आटपाडी शाखा ग्राहकसेवेत रुजू. कवठे महंकाळ शाखा लवकरच ग्राहकसेवेत रुजू                                     बँकेस सन २०२२-२३ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १६ शाखा व २० एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा  
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

   पहिले संचालक मंडळ    
मा.कै.ज्ञानदेव विठ्ठलराव पाटील        मा. कै. केशवराव  गंगाराम  देवळे  
 चेअरमन       व्हा. चेअरमन  
           
     
मा. कै. रामचंद्र  लक्ष्मन  फाळके    मा.कै. लालासो  दत्ताजीराव फडनाईक    मा.कै.दत्तात्रय  यशवंत कुलकर्णी  
           
           
  मा.वसंतराव पाडुरंग  पुदाले     मा.ज्ञानदेव हिंदुराव पाटील     मा.तुकाराम  आबा  पाटील  
           
           
 मा.कै.एकनाथ  बळी  सावंत
    मा.महंमद  दादा शिकलगार     मा.शंकर केशव पाटील