जत ,आटपाडी व कवठे महंकाळ या तीन शाखा उघडनेस परवानगी प्राप्त                                    बँकेस सन २०२१-२२ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १४ शाखा व १८ एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा                                     संपूर्ण भारतातील २,४०,००० हुन अधिक ATM मशीनवर व्यवहार शक्य
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

   पहिले संचालक मंडळ    
मा.कै.ज्ञानदेव विठ्ठलराव पाटील        मा. कै. केशवराव  गंगाराम  देवळे  
 चेअरमन       व्हा. चेअरमन  
           
     
मा. कै. रामचंद्र  लक्ष्मन  फाळके    मा.कै. लालासो  दत्ताजीराव फडनाईक    मा.कै.दत्तात्रय  यशवंत कुलकर्णी  
           
           
  मा.वसंतराव पाडुरंग  पुदाले     मा.ज्ञानदेव हिंदुराव पाटील     मा.तुकाराम  आबा  पाटील  
           
           
 मा.कै.एकनाथ  बळी  सावंत
    मा.महंमद  दादा शिकलगार     मा.शंकर केशव पाटील