जत ,आटपाडी शाखा ग्राहकसेवेत रुजू. कवठे महंकाळ शाखा लवकरच ग्राहकसेवेत रुजू                                     बँकेस सन २०२२-२३ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १६ शाखा व २० एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा  
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

     

कै.ज्ञानदेव विठ्ठलराव पाटील

  कै. केशवराव  गंगाराम  देवळे   कै. रामचंद्र  लक्ष्मन  फाळके    कै.राजाराम  विठोबा  पाटील
             
     
 कै. लालासो  दत्ताजीराव फडनाईक   कै. रंगराव बापुसो  पाटील    कै. गोविंद मारुती माळी    वसंतराव पाडुरंग  पुदाले
             
     
 शंकर केशव पाटील    कै .संभाजीराव बळवंत पाटील    कै.केशव नारायण कुलकर्णी    शंकर बळवंत डाके
             
     
 कै. आनंद रावजी  पाटील    विठ्ठल ज्ञानोबा  पाटील   आनंदा विठ्ठल पाटील    ज्ञानदेव हिंदुराव पाटील