जत ,आटपाडी व कवठे महंकाळ या तीन शाखा उघडनेस परवानगी प्राप्त                                    बँकेस सन २०२१-२२ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १४ शाखा व १८ एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा                                     संपूर्ण भारतातील २,४०,००० हुन अधिक ATM मशीनवर व्यवहार शक्य
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

     

कै.ज्ञानदेव विठ्ठलराव पाटील

  कै. केशवराव  गंगाराम  देवळे   कै. रामचंद्र  लक्ष्मन  फाळके    कै.राजाराम  विठोबा  पाटील
             
     
 कै. लालासो  दत्ताजीराव फडनाईक   कै. रंगराव बापुसो  पाटील    कै. गोविंद मारुती माळी    वसंतराव पाडुरंग  पुदाले
             
     
 शंकर केशव पाटील    कै .संभाजीराव बळवंत पाटील    कै.केशव नारायण कुलकर्णी    शंकर बळवंत डाके
             
     
 कै. आनंद रावजी  पाटील    विठ्ठल ज्ञानोबा  पाटील   आनंदा विठ्ठल पाटील    ज्ञानदेव हिंदुराव पाटील