जत ,आटपाडी शाखा ग्राहकसेवेत रुजू. कवठे महंकाळ शाखा लवकरच ग्राहकसेवेत रुजू                                     बँकेस सन २०२२-२३ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १६ शाखा व २० एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा  
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

बँकेची  सदयस्थिती

आर्थिक वर्ष

विवरण 2020-21 2021-22 वाढ  / घट

      सभासद       

15947

16727

780

     भाग भांडवल 1492.26 1577.23 84.97
     स्वनिधी 3579.93 4236.51

656.58

      ठेवी 40329.78
41547.27
1217.49
      कर्जे 28397.76 29163.70 765.94
      एकूण व्यवसाय 68727.54 70710.97

1983.43

      खेळते भांडवल 47800.50 49827.58 2027.08
      गुंतवणूक 14946.63 14464.88 -481.75
      नफा 281.10 283.22 2.12
      डिव्हीडंड 11% 11%                --
      ऑडीट  वर्ग 'A'  'A'                --
      शाखा संख्या 21 21                --
      प्रतीसेवक व्यवसाय 549.83 484.32 -65.51
      भांडवल पर्याप्त प्रमाण 14.92 14.85 -0.07
      ढोबळ NPA रक्कम 1365.17 1693.32 328.15
      ढोबळ NPA  प्रमाण 4.81 % 5.81 % 1.00 %
      निव्वळ NPA रक्कम 0.00 0.00 --
      निव्वळ NPA  प्रमाण 0.00 0.00 --