बँकेच्या मोबाइल बँकिंग सेवेचा शुभारंभ                                      बँकेच्या १3 शाखांद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा                                     दिर्घ मुदत ठेव योजना खाते १० टक्के व्याजदरासह                                      संपूर्ण भारतातील २,४०,००० हुन अधिक ATM मशीनवर व्यवहार शक्य
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

 

(००) प्रधान कार्यालय      (०१)मुख्य शाखा,पलूस  

पत्ता : ५५५-अ ,मेन रोड ,पलूस

ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१०

फोन नं : (०२३४६)२२६६१०, २२९०२५ / २६

फॅक्स : (०२३४६)२२६२५५ मो. नं .९२२६९६०८३३

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

पत्ता : ५५५-अ ,मेन रोड ,पलूस

ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१०

फोन नं :(०२३४६)२२६०७८, २२८०७८

मो. नं .९२२६९६०८०१

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  (०२) शाखा-बांबवडे      (०३) शाखा-किर्लोस्करवाडी 
  पत्ता : पवार बिल्डिंग , बांबवडे ,

ता. पलूस , जि. सांगली - ४१३१०

फोन नं : (०२३४६)२७५३४१  मो. नं . ९९७०५३४७६६

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    पत्ता :क्रांती सूर्या चौक, रामानंद नगर, 

किर्लोस्करवाडी जि.सांगली - ४१६३०८

फोन नं : (०२३४६) २२२६३९   मो. नं . ९२२६९६०८०४

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (०४) शाखा-तासगांव     (०५) शाखा-भिलवडी  
 

पत्ता : मोरया कॉम्प्लेक्स ,जोशी गल्ली ,तासगाव

ता . तासगाव , जि . सांगली-४१६३१२

फोन नं : (०२३४६) २४०८०७ मो. नं : ९२२६९६०७९२

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :नगर वाचनालया जवळ , भिलवडी ,

ता .पलूस ,जि .सांगली- ४१६३०३  

फोन नं:(०२३४६)२३७२१२  मो. नं .९२२६९६०७९३

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (०६) शाखा-इस्लामपूर      (०७) शाखा-महावीरनगर, सांगली 

पत्ता : गणेश मंडई  जवळ , इस्लामपूर

ता. वाळवा , जि . सांगली-४१५४०९

फोन नं : ०२३४२ -२२२९९१ मो. नं .९२२६९६०८०५

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :शिवगंगा कॉम्लेस ,महेश्वरी भवन जवळ ,

हायस्कुल रोड , सांगली-४१६ ४१६ 

फोन नं :(०२३३)२६२०५८२  मो. नं .९२२६९६०७९७

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
(०८) शाखा-लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर    (०९) शाखा-कोकरूड  

पत्ता : १४३२ , ओम प्लाझा, पहिला मजला

कोंडा ओळ, लक्ष्मीपुरी,कोल्हापूर-४१६००२

फोन नं : (०२३१) २६४१२९०  मो. नं .९२२६९६०७९४

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

पत्ता : कोरे बिल्डिंग कोकरूड  ता . शिराळा  

जि . सांगली-४१५ ४०५

फोन नं :(०२३४५) २२४२९२ मो नं.९२७२८३०७७९

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (१०) शाखा-उचगाव     (११) शाखा-कुंडल  
 

पत्ता : सि स नं ११६४ , मोळे बिल्डींग उचगाव

तालुका करवीर जि कोल्हापूर-४१६००५

फोन नं : (०२३१) २६०५४००  मो. नं.९२२६९६०७९६

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :सुर्यवंशी बिल्डिंग , बसस्थानकाजवळ,

कुंडल ,जि . सांगली-४१६३०३ 

फोन नं :(०२३४६) २७१९९९  मो. नं.९२२६९६०८०६

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
(१२) शाखा-आरग      (१३) शाखा-मलकापूर  

पत्ता : ग्रामसचिवालयाजवळ ,कदम बिल्डिंग ,

आरग,ता. मिरज , जि . सांगली-४१६४०१

फोन नं : (०२३३) २२६४१३३ मो. नं .९२७२८३०७८०

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

पत्ता :कोलवणकर  बिल्डिंग ,विट्ठल मंदिरा जवळ ,

मलकापूर , ता. शाहुवाडी , जि.कोल्हापूर-४१५१०१ 

फोन नं :(०२३२९)  २२५०६४ मो. नं.९२७२३६५३२०

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (१४) शाखा-विश्रामबाग सांगली    (१५) शाखा-पलूस शहर  

पत्ता : १०० फुटी रोड, फेडरल बँकेसमोर मिरज रोड

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५

फोन नं : (०२३३) २३०१३८२  मो. नं .९२७२८३०७८१

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

पत्ता :सिसाल बिल्डिंग ,नवीन  ST Stand जवळ ,

पलूस ता. पलूस, जि . सांगली-४१६३१० 

फोन नं :(०२३४६) २२९०७८०  मो. नं.९२२६९६०८३२

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
(१६) शाखा-लक्ष्मी मार्केट, मिरज     (१७) शाखा-कुपवाड 
 

पत्ता :श्रीजी हाइट्स, शनिवार पेठ, सराफ कट्टा, लक्ष्मी

मार्केट,मिरज, ता. मिरज, जि.सांगली-४१६४१०

फोन नं :(०२३३) २२२०३८२ मो. नं.७७२२०३५५६६

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :इंद्रध्वज बिल्डींग, सिटी सर्वे न.२४४९ ,

कुपवाड  ता. मिरज, जि . सांगली-४१६४२५

फोन नं :(०२३३) २३४६३४६ मो. नं.७७२२०३४४३३

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (१८) शाखा-अकलूज      (१९) शाखा-कडेगाव  

पत्ता :सोमरत्न कॉम्पलेक्स , यशवंतनगर रोड

अकलूज  ता.  अकलूज  जि. सोलापूर-४१३१०१

फोन नं :(०२१८५) २२५०७८ मो. नं.७७२२०५१०३८

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

पत्ता :डायमंड बझार कडेगाव विटा रोड

,कडेगाव तालुका कडेगाव जिह्वा सांगली 

फोन नं :(    )       मो. नं.७७२२०५१०३९

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
(२०) शाखा-विटा    (२१) शाखा-माधवनगर सांगली 
 

पत्ता :सी स नं १०१३, लकडे प्लाझा

मायणी रोड ,विटा-४१५३१३

फोन नं :(०२३४७) २७३३४४ मो. नं.७७२२०५११४४

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :सी स नं ८०५, भोरडे बिल्डिंग,

गुरुवार पेठ (प.) सांगली-४१६४०६

फोन नं :(०२३३) २३१४४३३ मो. नं.७७२२०५११३३

E-Mail: madhsan@palusbank.com

 

पत्ता

पत्ता :

पलूस सहकारी बँक लि. ,पलूस ५५५-अ ,मेन रोड ,पलूस
ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१०

फोन नं:(०२३४६)२२६६१० फॅक्स:(०२३४६)२२६२५५

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

वेबसाईट :www.palusbank.com

बँके विषयी

जीवघेण्या   सावकारी पाशातून   सामान्य  माणसाचा गळा मोकळा  करुन त्याला निरामय श्वास  घेण्याचे  सुख  देण्याचे  स्वप्न मनाशी बाळगून  काही सेवा भावी व्यक्ती,गावातील शेतकरी व कामगार यांना सोबत घेऊन  मा. ज्ञानदेव विठोबा पाटील(अण्णा) यांनी पलूस सहकारी बँकेची  स्थापना केली.दोन  हजार  रुपये  कर्ज म्हणजे  खूप अशी अवस्था असलेल्या बँकेने आज रु.१६० कोटी हून अधिक  रकमेचे कर्ज वाटप केले आहे.तसेच रु. २४० कोटी हून अधिक  रकमेच्या  ठेवी  आज बँकेमध्ये आहेत

ठेवी

बचत ठेव
चालू ठेव
मुदत ठेव
पुनर्गुंतवणूक ठेव
दामदीडपट ठेव
दामदुप्पट ठेव
आवर्ती ठेव
जनता पिग्मी ठेव

कर्जे

कॅश क्रेडीट कर्ज
ठेवतारण कर्ज
वाहन तारण कर्ज
वैयक्तिक कर्जे
गृहकर्ज योजना