जत ,आटपाडी शाखा ग्राहकसेवेत रुजू. कवठे महंकाळ शाखा लवकरच ग्राहकसेवेत रुजू                                     बँकेस सन २०२२-२३ मध्ये १४ कोटी ढोबळ नफा                                     बँकेच्या १६ शाखा व २० एटीएमद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा  
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

 

(००) प्रधान कार्यालय      (०१)मुख्य शाखा,पलूस  

पत्ता : ५५५-अ ,मेन रोड ,पलूस

ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१०

फोन नं : (०२३४६)२२६६१०, २२९०२५ / २६

फॅक्स : (०२३४६)२२६२५५ मो. नं .९२२६९६०८३३

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

पत्ता : ५५५-अ ,मेन रोड ,पलूस

ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१०

फोन नं :(०२३४६)२२६०७८, २२८०७८

मो. नं .९२२६९६०८०१

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  (०२) शाखा-बांबवडे      (०३) शाखा-किर्लोस्करवाडी 
  पत्ता : पवार बिल्डिंग , बांबवडे ,

ता. पलूस , जि. सांगली - ४१३१०

फोन नं : (०२३४६)२७५३४१  मो. नं . ९९७०५३४७६६

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :जिलहा परिषद शाळा क्रमांक १ जवळ,

श्रीराम चौक , रामानंदनगर -४१६३०८

फोन नं : (०२३४६) २२२६३९   मो. नं . ९२२६९६०८०४

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (०४) शाखा-तासगांव     (०५) शाखा-भिलवडी  
 

पत्ता : मोरया कॉम्प्लेक्स ,जोशी गल्ली ,तासगाव

ता . तासगाव , जि . सांगली-४१६३१२

फोन नं : (०२३४६) २४०८०७ मो. नं : ९२२६९६०७९२

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :नगर वाचनालया जवळ , भिलवडी ,

ता .पलूस ,जि .सांगली- ४१६३०३  

फोन नं:(०२३४६)२३७२१२  मो. नं .९२२६९६०७९३

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (०६) शाखा-इस्लामपूर      (०७) शाखा-महावीरनगर, सांगली 

पत्ता : गणेश मंडई  जवळ , इस्लामपूर

ता. वाळवा , जि . सांगली-४१५४०९

फोन नं : ०२३४२ -२२२९९१ मो. नं .९२२६९६०८०५

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :शिवगंगा कॉम्लेस ,महेश्वरी भवन जवळ ,

हायस्कुल रोड , सांगली-४१६ ४१६ 

फोन नं :(०२३३)२६२०५८२  मो. नं .९२२६९६०७९७

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
(०८) शाखा-लक्ष्मीपुरी, कोल्हापूर    (०९) शाखा-कोकरूड  

पत्ता : १४३२ , ओम प्लाझा, पहिला मजला

कोंडा ओळ, लक्ष्मीपुरी,कोल्हापूर-४१६००२

फोन नं : (०२३१) २६४१२९०  मो. नं .९२२६९६०७९४

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

पत्ता : कोरे बिल्डिंग कोकरूड  ता . शिराळा  

जि . सांगली-४१५ ४०५

फोन नं :(०२३४५) २२४२९२ मो नं.९२७२८३०७७९

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (१०) शाखा-उचगाव     (११) शाखा-कुंडल  
 

पत्ता : सि स नं ११६४ , मोळे बिल्डींग उचगाव

तालुका करवीर जि कोल्हापूर-४१६००५

फोन नं : (०२३१) २६०५४००  मो. नं.९२२६९६०७९६

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :सुर्यवंशी बिल्डिंग , बसस्थानकाजवळ,

कुंडल ,जि . सांगली-४१६३०३ 

फोन नं :(०२३४६) २७१९९९  मो. नं.९२२६९६०८०६

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
(१२) शाखा-आरग      (१३) शाखा-मलकापूर  

पत्ता : ग्रामसचिवालयाजवळ ,कदम बिल्डिंग ,

आरग,ता. मिरज , जि . सांगली-४१६४०१

फोन नं : (०२३३) २२६४१३३ मो. नं .९२७२८३०७८०

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

पत्ता :सह्याद्री प्लाझा ,गणपती मंदिरासमोर ,

मलकापूर , ता. शाहुवाडी , जि.कोल्हापूर-४१५१०१ 

फोन नं :(०२३२९)  २२५०६४ मो. नं.९२७२३६५३२०

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (१४) शाखा-विश्रामबाग सांगली    (१५) शाखा-पलूस शहर  

पत्ता : १०० फुटी रोड, फेडरल बँकेसमोर मिरज रोड

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५

फोन नं : (०२३३) २३०१३८२  मो. नं .९२७२८३०७८१

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

पत्ता :गायकवाड बिल्डिंग, नवीन ST STAND

समोर पलूस ता. पलूस, जि . सांगली-४१६३१० 

फोन नं :(०२३४६) २२९०७८०  मो. नं.९२२६९६०८३२

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
(१६) शाखा-लक्ष्मी मार्केट, मिरज     (१७) शाखा-कुपवाड 
 

पत्ता :श्रीजी हाइट्स, शनिवार पेठ, सराफ कट्टा, लक्ष्मी

मार्केट,मिरज, ता. मिरज, जि.सांगली-४१६४१०

फोन नं :(०२३३) २२२०३८२ मो. नं.७७२२०३५५६६

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :इंद्रध्वज बिल्डींग, सिटी सर्वे न.२४४९ ,

कुपवाड  ता. मिरज, जि . सांगली-४१६४२५

फोन नं :(०२३३) २३४६३४६ मो. नं.७७२२०३४४३३

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 (१८) शाखा-अकलूज      (१९) शाखा-कडेगाव  

पत्ता :सोमरत्न कॉम्पलेक्स , यशवंतनगर रोड

अकलूज  ता.  अकलूज  जि. सोलापूर-४१३१०१

फोन नं :(०२१८५) २२५०७८ मो. नं.७७२२०५१०३८

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

पत्ता :डायमंड बझार कडेगाव विटा रोड

,कडेगाव तालुका कडेगाव जिह्वा सांगली 

फोन नं :मो. नं.७७२२०५१०३९

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
(२०) शाखा-विटा    (२१) शाखा-माधवनगर सांगली 
 

पत्ता :सी स नं १०१३, लकडे प्लाझा

मायणी रोड ,विटा-४१५३१३

फोन नं :(०२३४७) २७३३४४ मो. नं.७७२२०५११४४

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :सी स नं ८०५, भोरडे बिल्डिंग,

गुरुवार पेठ (प.) सांगली-४१६४०६

फोन नं :(०२३३) २३१४४३३ मो. नं.७७२२०५११३३

E-Mail: madhsan@palusbank.com

(२२) शाखा-आटपाडी     (२३) शाखा-जत  

पत्ता :सिद्धनाथ टॉवर , विद्यानगर रोड, आटपाडी

ता . आटपाडी  जि . सांगली -४१५३०१

मो. नं.७८२२८५२६२२

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

पत्ता :बनाळी प्लाझा ,मंगळवार पेठ ,जत ता . जत

जि .सांगली - ४१६४०४

मो. नं.७८२१००७७९५

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.