बँकेच्या मोबाइल बँकिंग सेवेचा शुभारंभ                                      बँकेच्या १3 शाखांद्वारे RUPAY संलग्न ATM सुविधा                                     दिर्घ मुदत ठेव योजना खाते १० टक्के व्याजदरासह                                      संपूर्ण भारतातील २,४०,००० हुन अधिक ATM मशीनवर व्यवहार शक्य
  • admin@palusbank.com

  • Call Us: (०२३४६) २२६६१०,२२९०२६

एटीएम सुविधा

मुख्य शाखा,पलूस
ATM ID : 93102001

पत्ता : ५५५-अ ,मेन रोड ,पलूस

ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१०

फोन नं :(०२३४६)२२६०७८, २२८०७८ मो. नं .९२२६९६०८०१

E-Mail: palusmain@palusbank.com
किर्लोस्करवाडी
ATM ID : 93102003

पत्ता : क्रांती सूर्या चौक, रामानंद नगर,

किर्लोस्करवाडी जि.सांगली - ४१६३०८

फोन नं : (०२३४६) २२२६३९ मो. नं .९२२६९६०८०४

E-Mail: kwadi@palusbank.com
इस्लामपूर
ATM ID : 93102006

पत्ता : गणेश मंडई  जवळ , इस्लामपूर

ता. वाळवा , जि . सांगली-४१५४०९

फोन नं : ०२३४२ -२२२९९१ मो. नं .९२२६९६०८०५

E-Mail: islampur@palusbank.com
उचगाव
ATM ID : 93102010

पत्ता : सि स नं ११६४ , मोळे बिल्डींग उचगाव

तालुका करवीर जि कोल्हापूर-४१६००५

फोन नं : (०२३१) २६०५४००  मो. नं.९२२६९६०७९६

E-Mail: uchgaon@palusbank.com
कुंडल
ATM ID : 93102011

पत्ता :सुर्यवंशी बिल्डिंग , बसस्थानकाजवळ,

कुंडल ,जि . सांगली-४१६३०३

फोन नं :(०२३४६) २७१९९९  मो. नं.९२२६९६०८०६

E-Mail: kundal@palusbank.com

विश्रामबाग सांगली
ATM ID : 93102014

पत्ता : १०० फुटी रोड, फेडरल बँकेसमोर मिरज रोड

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५

फोन नं : (०२३३) २३०१३८२  मो. नं .९२७२८३०७८१

E-Mail: vsangli@palusbank.com
पलूस शहर
ATM ID : 93102015

पत्ता :सिसाल बिल्डिंग ,नवीन  ST Stand जवळ ,

पलूस ता. पलूस, जि . सांगली-४१६३१०

फोन नं :(०२३४६) २२९०७८०  मो. नं.९२२६९६०८३२

E-Mail: paluscity@palusbank.com
कुपवाड
ATM ID : 93102017

पत्ता :इंद्रध्वज बिल्डींग, सिटी सर्वे न.२४४९ ,

कुपवाड  ता. मिरज, जि . सांगली-४१६४२५

फोन नं :(०२३३) २३४६३४६ मो. नं.७७२२०३४४३३

E-Mail: kupwad@palusbank.com
अकलूज

ATM ID : 93102018

पत्ता :सोमरत्न कॉम्पलेक्स , यशवंतनगर रोड

अकलूज  ता.  अकलूज  जि. सोलापूर-४१३१०१

फोन नं :(०२१८५) २२५०७८ मो. नं.७७२२०५१०३८


E-Mail:  akluj@palusbank.com

विटा
ATM ID : 93102020

पत्ता :सी स नं १०१३, लकडे प्लाझा

मायणी रोड ,विटा-४१५३१३

फोन नं :(०२३४७) २७३३४४ मो. नं.७७२२०५११४४

E-Mail: vita@palusbank.com
माधवनगर सांगली
ATM ID : 93102021

पत्ता :सी स नं ८०५, भोरडे बिल्डिंग,

गुरुवार पेठ (प.) सांगली-४१६४०६

फोन नं :(०२३३) २३१४४३३ मो. नं.७७२२०५११३३

E-Mail: madhsan@palusbank.com
तासगाव
ATM ID : 93102004

पत्ता : मोरया कॉम्प्लेक्स ,जोशी गल्ली ,तासगाव

ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१२

फोन नं :(०२३४६)२४०८०७ मो. नं .९२२६९६०७९२

E-Mail:tasgaon@palusbank.com palusmain@palusbank.com
कडेगाव
ATM ID : 93102019

पत्ता : डायमंड बझार कडेगाव विटा रोड

कडेगाव -४१५३०७

फोन नं :  मो. नं .७७२२०५१०३९

E-Mail: kadegaon@palusbank.compakalusmain@palusbank.com

पत्ता

पत्ता :

पलूस सहकारी बँक लि. ,पलूस ५५५-अ ,मेन रोड ,पलूस
ता. पलूस , जि. सांगली -४१६३१०

फोन नं:(०२३४६)२२६६१० फॅक्स:(०२३४६)२२६२५५

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

वेबसाईट :www.palusbank.com

बँके विषयी

जीवघेण्या   सावकारी पाशातून   सामान्य  माणसाचा गळा मोकळा  करुन त्याला निरामय श्वास  घेण्याचे  सुख  देण्याचे  स्वप्न मनाशी बाळगून  काही सेवा भावी व्यक्ती,गावातील शेतकरी व कामगार यांना सोबत घेऊन  मा. ज्ञानदेव विठोबा पाटील(अण्णा) यांनी पलूस सहकारी बँकेची  स्थापना केली.दोन  हजार  रुपये  कर्ज म्हणजे  खूप अशी अवस्था असलेल्या बँकेने आज रु.१६० कोटी हून अधिक  रकमेचे कर्ज वाटप केले आहे.तसेच रु. २४० कोटी हून अधिक  रकमेच्या  ठेवी  आज बँकेमध्ये आहेत

ठेवी

बचत ठेव
चालू ठेव
मुदत ठेव
पुनर्गुंतवणूक ठेव
दामदीडपट ठेव
दामदुप्पट ठेव
आवर्ती ठेव
जनता पिग्मी ठेव

कर्जे

कॅश क्रेडीट कर्ज
ठेवतारण कर्ज
वाहन तारण कर्ज
वैयक्तिक कर्जे
गृहकर्ज योजना